Zásady ochrany osobních údajů

[preambule]

 1. Webové stránky HKS Lazar fungující na adrese https://www.hkslazar.pl/ (dále: Webové stránky) provozuje společnost HKS LAZAR se sídlem v Jastrzębie-Zdrój.
 2. V zájmu bezpečnosti svěřených údajů byly vypracovány interní postupy a doporučení, které mají zabránit zpřístupnění údajů neoprávněným osobám.
 3. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mimo jiné specifikují:
  • pravidla pro shromažďování a zpracování osobních údajů Uživatelů webových stránek;
  • pravidla pro ukládání a zpřístupňování informací na zařízeních Uživatele pomocí cookies, které slouží k poskytování služeb poskytovaných v elektronické podobě Správcem osobních údajů;
  • pravidla pro používání oznámení Web Push webem.
 4. Používáním webové stránky každý uživatel přijímá podmínky obsažené v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 5. Jakékoli komentáře, dotazy, požadavky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, souborů cookie nebo upozornění WebPush zasílejte na následující e-mailovou adresu: sekretariat@hkslazar.pl.

§ 1 [definice]

 1. Správce osobních údajů - HKS Lazar Sp. z o.o. se sídlem v Jastrzębie-Zdrój (44-335), ul. Wodzisławska 15 B, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku, vedeném Okresním soudem v Gliwicích, 10. obchodní divize, pod číslem KRS: 000036214 (dále jen: HKS LAZAR) - subjekt poskytující elektronické služby, uchovávání a zpřístupňování informací v zařízeních Uživatele, zpracování osobních údajů Uživatele získaných prostřednictvím webových stránek.
 2. Cookies - dIT data uložená a uložená na zařízeních, jejichž prostřednictvím Uživatel používá Webové stránky, včetně těch zveřejněných Správcem, související s poskytováním elektronických služeb Správcem prostřednictvím Webu.
 3. Zásady ochrany osobních údajů - tento dokument dostupný na doméně https://www.hkslazar.cz/zsady-ochrany-osobnch-daj obsahující informace o rozsahu a způsobu shromažďování údajů v souvislosti s provozem Webu – včetně způsobu ukládání , zabezpečení a využití dat, možnosti a rozsah využití dat, informací a materiálů prezentovaných na webu.
 4. Oznámení Web Push - všechny zprávy zobrazené při procházení Webu, které mohou obsahovat marketingové informace HKS LAZAR, zasílané Webem do webového prohlížeče Uživatele.
 5. Webová stránka – znamená webová stránka, pod kterou HKS LAZAR sp. z o.o. provozuje webovou stránku.
 6. Zařízení - znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje na Webové stránky.
 7. Uživatel - jakýkoli subjekt navštěvující Webové stránky; každý subjekt, pro který lze v souladu s ustanoveními zákona poskytovat elektronické služby nebo se kterým lze uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických služeb.

§ 2 [úvodní informace]

 1. Všechna práva k celému obsahu webových stránek jsou vyhrazena.
 2. HKS LAZAR dbá na zajištění řádné ochrany shromážděných dat.
 3. HKS LAZAR průběžně aktualizuje informace na webu, nenese však žádnou odpovědnost za aktuálnost a úplnost informací prezentovaných na webu.
 4. HKS LAZAR si vyhrazuje právo provádět změny některých nebo všech webových stránek.
 5. HKS LAZAR nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku používání webových stránek.

§ 3 [autorská práva]

 1. Veškerá práva k Webovým stránkám včetně grafických a textových prvků jsou vyhrazena a jsou majetkem HKS LAZAR nebo jiných fyzických či právnických osob, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 2. Užívání obsahu Webu neznamená, že Uživatelé získávají jakákoli práva k dílům nebo databázím na nich obsaženým. Uživatel je oprávněn užívat tato díla nebo databáze pouze v rozsahu povoleného užití uvedeného v ustanoveních zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících a zákona ze dne 16. dubna 1993 o potírání nekalé soutěže.
 3. je zakázáno kopírovat, upravovat nebo přenášet jakoukoli část webových stránek bez písemného souhlasu HKS LAZAR, s výjimkou případů výslovně povolených platnými právními předpisy.
 4. Všechny názvy zboží, obchodní názvy a další identifikační údaje prezentované na webových stránkách, které jsou chráněnými ochrannými známkami nebo jako takové uznává HKS LAZAR, podléhají právní ochraně na základě zákona ze dne 30. června 2000, zákona o průmyslovém vlastnictví a Zákon ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži.

§ 4 [ochrana osobních údajů]

 1. Poskytnutí osobních údajů Uživatelem je dobrovolné, avšak nezbytné pro využívání některých funkcí Webu. Neposkytnutí osobních údajů znemožňuje používání některých funkcí Webu.
 2. WVeškeré údaje zaslané Správci Uživateli jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a nebudou zpracovávány pro jiné účely než pro účely objednávky.
 3. Správce provádí zpracování následujících osobních údajů:
  • přístup k vašim osobním údajům,
  • sopravu osobních údajů,
  • správné osobní údaje,
  • žádosti o zastavení (smazání) zpracování,
  vaše údaje uložené HKS LAZAR v souladu s výše uvedeným zákon o zpracování osobních údajů, GDPR a zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18.7.2002.
 4. HKS LAZAR si vyhrazuje, že data Uživatele shromážděná automaticky (v souladu s obsahem těchto Zásad ochrany osobních údajů) nemohou být změněna nebo smazána.

§ 5 [shromažďování údajů]

 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych:
  • jméno Příjmení,
  • adresa místa bydliště,
  • telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa,
  • adresa místa, kde je zařízení instalováno.
 2. Osobní údaje uživatelů bude zpracovávat HKS Lazar sp. z o.o. a mohou být zpřístupněny dalším příjemcům, tj. účtárně, právní kanceláři, autorizovanému záručnímu servisu HKS Lazar sp. z o. o., znalcům v oboru topenářské techniky a souvisejících zařízení - na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů.
 3. Základem zpracování osobních údajů Uživatelů je souhlas se zpracováním osobních údajů a nezbytnost osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy.
 4. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění záručních a záručních povinností za vady, projednávání reklamací, vedení servisních záznamů u výrobce zařízení - HKS Lazar sp. z o.o.
 5. V případě neposkytnutí údajů není možné uzavřít záruční smlouvu a plnit záruční povinnosti výrobcem zařízení. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je zcela dobrovolné.
 6. Uživatel má právo:
  • požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti takovému zpracování,
  • na přenositelnost údajů,
  • wpodat stížnost dozorovému orgánu,
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
 7. Osobní údaje uživatelů nepodléhají automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 8. Osobní údaje uživatelů budou uchovávány po dobu 5 let od uplynutí záruční doby a uplynutí záručních a záručních nároků.
 9. Po dokončení objednávky mohou být data smazána na výslovný písemný pokyn Uživatele zaslaný na e-mailovou adresu: sekretariat@hkslazar.pl.

§ 6 [Cookies]

 1. Cookies (tzv Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k jeho použití. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 2. Web WW může používat cookies identifikující Uživatele způsobem nezbytným pro zjednodušení nebo zrušení dané operace.
 3. Cookies neobsahují osobní údaje a podmínkou fungování Cookies je jejich přijetí prohlížečem a neodstranění z disku. Smazání cookies může způsobit potíže při používání webu.
 4. Web používá dva typy souborů cookie.
  • Soubory relací, tedy dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí webového prohlížeče. Dočasné soubory jsou nezbytné pro správné fungování webu. Umožňují bezpečné přihlášení na web.
  • „Trvalé“ soubory uložené na koncovém zařízení Uživatele po stanovenou dobu v parametrech cookies nebo do jejich smazání Uživatelem.
 5. Web používá soubory:
  • „funkční“, které se používají k ukládání informací jako: přihlašovací jméno nebo heslo, což zrychluje a usnadňuje používání webu,
  • „statistické“, díky kterému se může web optimalizovat podle preferencí Uživatelů,
  • „reklamní“, umožňující Uživatelům přijímat reklamy přizpůsobené jejich individuálním preferencím a zájmům,
  • „sociální“, které umožňují integraci stránek sociálních sítí používaných Uživatelem s Webovými stránkami.
 6. Software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) v mnoha případech standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení je možné změnit zejména tak, aby bylo zablokováno automatické nakládání s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo bylo informováno o každém jejich umístění v zařízení Uživatele Webu. Podrobné informace o možnostech a způsobech nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče). Neblokování znamená, že uživatel souhlasí s jejich uložením.
 7. Omezení používání souborů cookie Uživatelem může ovlivnit některé funkce dostupné na Webu.

§ 7 [Webová oznámení push]

 1. HKS LAZAR poskytuje Web Push upozornění prostřednictvím svých webových stránek.
 2. Web Push notifikace jsou zasílány do webového prohlížeče Uživatele až po získání souhlasu Uživatele s tímto typem komunikace.
 3. Pro vyjádření souhlasu s přijímáním Web Push notifikací by měl Uživatel ve zprávě zaslané jeho webovým prohlížečem zvolit možnost „zobrazovat upozornění“ nebo jinou, synonymní zprávu s pozitivním projevem vůle přijímat upozornění.
 4. HKS LAZAR informuje, že souhlas vyjádřený Uživatelem s přijímáním Web Push notifikací lze kdykoli odvolat změnou nastavení webového prohlížeče Uživatele.
 5. HKS LAZAR nezpracovává žádné osobní údaje Uživatelů pomocí Web Push notifikací.

§ 8 [změny zásad ochrany osobních údajů]

 1. HKS LAZAR může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, zejména je aktualizovat v případě změn postupů HKS LAZAR ve způsobu zabezpečení a využívání shromážděných údajů.
 2. Pokaždé, když jsou zveřejněny nové zásady ochrany osobních údajů, stávají se závaznými namísto aktuálních zásad a vztahují se na všechna data shromážděná v souvislosti s činností uživatele na webových stránkách.
 3. Jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie budou k dispozici na této webové stránce.

Jakékoli dotazy a pochybnosti týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů a používání webových stránek zasílejte na adresu HKS LAZAR nebo na následující e-mailovou adresu: sekretariat@hkslazar.pl.

Moderní topná zařízení HKS Lazar

Moderní topná zařízení

Články

Další změny na trhu s F-plyny s chladivy

S vědomím, že se k Vám nedostává mnoho informací o stažení fluorovaných plynů (včetně: R134a, R404A, R407C, R410A, R417A a R419A) F-plynů z trhu, předkládáme materiály vysvětlující rozsah opatření přijatých v EU.

číst
Pelety – ekonomický způsob vytápění Vašeho domu

Jak ušetřit na vytápění? Dobrým řešením jsou pelety. Zkontrolujte si sami!

číst

FAQ

Jak nastavit měření hladiny paliva (pelet), aby dostávalo upozornění na její nízkou hladinu?

Slouží k tomu následující parametr: MENU >> Nastavení kotle >> Hladina paliva - nastavte hodnotu vypočtené hladiny paliva, při které se zobrazí upozornění na nízkou hladinu...

číst
Jak vypnout peletová kamna Smart Fire?

Pro správné vypnutí kotle na pelety Smart Fire stiskněte vypínací tlačítko, poté by se mělo zobrazit hlášení „Hašení na požádání“ a zahájí se proces hašení, během kterého...

číst

Najít na straně:

Zadejte hledaný výraz:

Vyberte si svůj jazyk:

Choose your language:

Polski Angielski Niemiecki Francuski Czeski

Kontaktujte nás

Přejít na kontakt